Ja Ty My Przedszkole nr 19 w Elblągu

Przejdź do treści
Szanowni Państwo!
Proszę o wypełnienie ankiety poświęconej organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Jej wyniki pozwolą nam na udoskonalanie tego procesu.
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem
COVID-19
Opracowanie: Dyrektorzy elbląskich przedszkoli
SPIS TREŚCI:
1. Zarządzenie dyrektora przedszkola ……………………...………………………. 3
2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa …………………………….…………… 4
3. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic (grafika ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego)  ……………………………….………….… 11
4. Załączniki
Informacje ogólne:
Przekazujemy Państwu procedury, które zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Miejsca w związku z uruchomieniem z dniem 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Procedury należy dostosować do rozwiązań, które będą stosowane w placówce,
a w szczególności miejsca oznaczone kolorem żółtym.
ZARZĄDZENIE NR ….../2019/2020/PP
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 19 z ……... 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19
  
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam w Przedszkolu Nr 19 w Elblągu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami w terminie
2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……. 2020r  
Do wiadomości:
Wszyscy pracownicy Przedszkola Nr 19 w Elblągu.
                                                                                                                      Podpis Dyrektora
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
W PRZEDSZKOLU NR 19 W ELBLĄGU
w związku z wystąpieniem COVID-19
I. Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
4. Wytyczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf),
5. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia  , Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka informacyjna  (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli).
II. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.
III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
1. zasad pracy dla pracowników,
2. zasad organizacji opieki w placówce,
3. zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
4. zasad dezynfekcji,
5. zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
6. zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola,
a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
V. Organizacja opieki w placówce
1. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic składa stosowne oświadczenie- załącznik Nr 1
2. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.
3. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
4. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach Organ prowadzący może zwiększyć liczbę do 14. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.
5. W przypadku braku miejsc  dla dzieci, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący, po zapoznaniu się
z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa.
6. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób zwalczających
i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARC-Co-2.
7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu.
9. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również zajęć i zabaw ruchowych
10. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.
11. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania
z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
12. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
13. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania.
14. W okresie pandemii dzieci nie leżakują.
15. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.
VI. Praca personelu
1. Pracownik, jeśli nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę. Po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i  udaje się na swoje stanowisko pracy.
2. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania
i podawania posiłków,  w  fartuch ochronny, rękawiczki oraz  w razie konieczności przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
3. Pracownicy trzymają się wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych.
4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
5. Woźne poszczególnych grup podają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości.
6. Nauczycielki i pozostali pracownicy wykorzystują indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem)  w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między sobą.
8. Poruszanie się pracowników pomiędzy placówkami jest zabronione.
9. Szczegółowe obowiązki pracowników określone zostały w załącznikach nr 2, nr 6 – pracownicy pedagogiczni oraz załączniku nr 3- pracownicy niepedagogiczni.
VII.  Posiłki
1. Posiłki przygotowywane będą w pomieszczeniach kuchennych przedszkola.
2. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków / szklanek, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.
3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.
4. Podczas  przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki  lub przyłbice.
5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.
VIII. Dezynfekcja
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
2. Rodzice/opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta. Rodzice nie wchodzą na teren placówki- dzieci odbierane są przy wejściu przez pracownika przedszkola.
3. Dzieci dezynfekuję ręce przed wejściem na salę, myją ręce po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
8. Czynności dezynfekujące i porządkowe podlegają  monitorowaniu załącznik nr 4
9. Dezynfekcja sprzętu odbywa się wg załącznika Nr 5.
IX. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
3. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
7. Dziecko nie przynosi do przedszkola nic i nic z niego nie wynosi.
X. Przebywanie osób trzecich
1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.
2. Wszystkie osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zobowiązane są do zastosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe i maseczka). Po opuszczeniu placówki należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie, które były  dotykane.
Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 18  maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
OGŁOSZENIE:
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta od dnia 18.05.2020 przedszkole zostanie otwarte TYLKO dla dzieci pracowników następujących grup zawodowych:
 • służba zdrowia,
 • służby mundurowe
 • żłobki i przedszkola
 • przedsiębiorcy zaangażowani w walkę z COVID-19.
Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria oraz wskazali w ankiecie, że są zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola przed 24 maja 2020r. zostaną poinformowani o szczegółach telefonicznie.
Pobyt dziecka w przedszkolu będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą -  „Zapewnienia Bezpieczeństwa - COVID 19”.
UWAGA!
KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM NR 19 W ELBLĄGU
55 625 81 24
WYNIKI REKRUTACJI

Informacje na temat zakwalifikowania / niezakwalifikowania oraz przyjęcia / nieprzyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostały wysłane na Państwa adresy e-mailowe zgłoszone we wnioskach.
W przypadku braku takiego maila, należy wejść na stronę www.eped.pl / REKRUTACJA / Rekrutacja do przedszkoli i  w miejscu WYSZUKAJ WNIOSEK wpisać kod dostępu (kod otrzymaliście Państwo na podaną pocztę e-mailową podczas wypełniania wniosku o przyjęcie )
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
innej formy wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021
Załącznik: rekrutacja.pdf
Inspektor Danych Osobowych P. Anita Sieniecka

Przedszkole Nr 19 w Elblągu z grupami wielowiekowymi, integracyjnymi, położone jest w Centrum miasta. Przedszkole jest jednostką pięcio oddziałową. W każdej grupie obok nauczycieli pracuje pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa. Dodatkowo zatrudniona jest pielęgniarka.

Przedszkole ze względu na specyfikę zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę specjalistów.
Nauczyciele posiadają  specjalistyczne kompetencje zawodowe: pedagogika specjalna (3), oligofrenopedagogika(7), psychologia(2), logopedia(2), neurologopedia(1), terapia pedagogiczna(3), surdopedaggika(3), gimnastykakorekcyjna(1), fizjoterapia(1), socjoterapia(1), integracja sensoryczna(1), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacji dziecka z autyzmem(2), diagnoza,terapia, praca z dzieckiem z autyzmem (4).

Osiągnięcia Przedszkola Nr 19 w Elblągu
 • Lider Integracji
 • Certyfikat MEN Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły
 • Certyfikat Zachowaj Równowagę Szwajcarsko-Polskiego Programu KIK- 34
 • Certyfikat ZHR Szkoła Niepodległej
Programy własne
 • Program wychowania przedszkolnego „JaTy,My”
 • Program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych „Najważniejszy pierwszy krok”,
 • Program Edukacji regionalnej,
 • Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla każdego niepełnosprawnego   przedszkolaka -
 • Program „ Zabawa Teatr”,
 • Program dla dzieci 6-letnich „Już niedługo będę uczniem!” ,
 • Program „Mali badacze”
 • Program „Zabawa w sport”
 • Program „Potrafię sam”
 • Program „Matematyka dla smyka”
 • Program „Piłka nożna w przedszkolu”
 • Program”Zabawy z gitarą”

O WARTOŚCIACH

Wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu. Należy nauczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów więcej...
Innowacje

1. Z dniem 01.03.2014r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „Co przygotujemy to ze smakiem zjemy” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.13/14.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja ma na celu wyrabianie postaw prozdrowotnych dzieci oraz ich rodziców.
2. Z dniem 01.09.2015r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna współautorstwa dyrektora „Razem w grupie”-model pomocy dla dzieci autystycznych w  rozwijaniu kompetencji społecznych i intelektualnych” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.76/15.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja ma na celu włączanie dzieci autystycznych w życie społeczności przedszkolnej.
3. Z dniem 01.09.2015r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „ Raz ,dwa ,trzy, śpiewasz, tańczysz ty” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.75/15.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja dotyczy zajęć logorytmicznych.
4. Z dniem 01.12.2016r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna "Zwinne ręce” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.182/16.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja dotyczy terapii ręki.
tel. 55 625-81-20
ul. Ślusarska 8, Elbląg
ple19@vp.pl
Wróć do spisu treści